Друкувати
PDF
01
січня
2012

Проект “Підтримка впровадження національного ґендерного механізму” (НҐМ)

Національний ґендерний механізм (НҐМ) - це система органів, зв'язків, документів і норм, які спрямовані на досягнення цілей країни у ґендерній сфері. Хоча очікувалося, що НҐМ почне функціонувати в повну силу відразу зі свого започаткування у 2005 році, коли був прийнятий Закон про рівні можливості жінок та чоловіків, його діяльність на першому етапі була відносно слабкою через політичну нестабільність в Україні протягом останніх 5 років.
Даний Проект сприятиме сталому функціонуванню НҐМ, а також надаватиме експертну й технічну підтримку Міністерству соціальної політики у питаннях ґендерної політики. В рамках проекту особлива увага приділятиметься розробці, прийняттю та реалізації Державної програми забезпечення ґендерної рівності в Україні на 2012-2016 роки та зміцненню інституту радників на національному та регіональному рівнях.
Попередні ініціативи ПРООН забезпечили накопичення необхідного досвіду й довіри для ефективної роботи в сфері ґендерної політики з використанням 2 основних інструментів:

  • розроблення нових юридичних і політичних документів та заохочення внесення змін до існуючих юридичних і політичних документів (від законів, указів і постанов до конкретних політичних інструментів, таких як цільові програми чи плани дій);
  • розширення спроможності урядових чинників змін (установ і окремих осіб, які є рушіями досягнення і підтримання прогресу в галузі ґендерних трансформацій зсередини НҐМ).

Хоча попередні міжнародні донорські ініціативи призвели до широкого розповсюдження знань про ґендерну тематику та її розуміння державними службовцями, викладачами та представниками ОГС низового рівня, це має підсилюватись відповідними інструменти (програми, плани та формалізовані ініціативи) та діючими силами (установи та окремих осіб) на верхньому та вищому рівні.
Щоб виконати цю задачу, у 2012  році пропонується проводити заходи за наступними напрямками дій:

  • оновлення моделі НҐМ, розробленої у 2009 році, згідно з вимогами нинішнього адміністративного контексту, а також формування нового розуміння можливих удосконалень;
  • розбудова організаційного та кадрової спроможності тих елементів НҐМ, які пережили майже забуття в ході подій 2010-2011 років (особливо, інституту радників міністрів і голів обласних державних адміністрацій з питань ґендерної рівності, а також міністерських і регіональних робочих груп);
  • остаточна розробка Державної програми, сприяння її прийняттю й надання допомоги в ЇЇ реалізації.

Ці пропоновані програмні напрями можна реалізувати через чотири види діяльності, які будуть тісно переплетені й виконуватимуться майже одночасно. Результати одного виду діяльності посилюватимуть інші, створюючи в такий спосіб підсилюючий ефект. Стислий виклад цих видів діяльності наведено нижче.
Вид діяльності 1. Проведення аналізу і надання рекомендацій щодо узгодження НҐМ з існуючим адміністративним і політичним контекстом.
Етап, який дещо передує наступним трьом етапам, - це аналіз фактично існуючого НҐМ щодо відсутніх елементів і зв'язків і поточних тенденцій та чинників, які слід урахувати при відновленні діяльності НҐМ. На основі аналізу Проект розробить рекомендації щодо того, які елементи слід відновити й як саме, які зв'язки необхідно зміцнити, як нова структура НҐМ повинна відображати зміни в адміністративному контексті та ґендерних пріоритетах України. Результатом цього виду діяльності є оптимізована структура НҐМ, Дана діяльності передбачає консультаційний процес на основі широкої участі з залученням урядовців і представників ОГС.

Вид діяльності 2. Підтримка розробки, прийняття і реалізації Державної програми забезпечення ґендерної рівності в Україні на 2012-2016 роки
Запропонований проект надасть експертну підтримку в поданні Державної програми на затвердження, виступатиме за її прийняття та підтримуватиме її реалізацію на перших етапах. Важливо, щоб Державна програма була орієнтована на конкретні результати, враховувала позицію та потенціал співпраці міжнародних організацій, донорів і ОГС, а також включала першочергові урядові пріоритети. У цьому відношенні плануються консультації експертів, круглі столи та інформаційно-пропагандистська робота.
Вид діяльності 3. Розбудова спроможності радників з питань ґендерної рівності та ґендерних робочих груп у міністерствах

та
Вид діяльності 4. Розбудова спроможності радників голів обласних державних адміністрацій з питань ґендерної рівності
Лише з незначною затримкою та майже паралельно з видами діяльності 1 і 2 будуть забезпечені ініціативи з розбудови спроможності щодо двох вищезгаданих цільових груп. Будуть проводитися тренінги та семінари, а також заходи, що сприятимуть обміну найкращими практиками між регіонами і міністерствами. У результаті очікується, що радники з питань ґендерної рівності та представники ґендерних робочих груп покращать свою компетентність із ґендерних питань і розроблять проекти планів дій щодо впровадження ґендерної рівності на секторальному/регіональному рівнях. Наприкінці року планується проаналізувати досвід розробки та впровадження регіональних планів дій та видати найкращі практики окремою публікацією.
Проект також надаватиме експертну підтримку незалежному оцінюванню результативності та ефективності ПРМПЖ та визначенню потенціальних сфер донорської допомоги у сфері ґендерної рівності в майбутньому,

Бенефіціари та партнери Проекту
Бенефіціари Проекту:

  • Міністерство соціальної політики України, інші міністерства, обласні державні адміністрації України;
  • організації громадянського суспільства, що працюють в сфері ґендерної рівності; широка громадськість, як результат провадження національної ґендерної політики.